Dette er fraværsgrensen og slik holder du deg innenfor

Fravær er en naturlig del av skolegangen. Det er de aller færreste som kommer seg gjennom et helt skoleår uten fravær. Fravær kan skyldes en rekke ulike årsaker og enkelte elever er mer plaget med fravær enn andre. Selv om det i mange tilfeller er meget gode grunner til fraværet er det naturlig nok en grense for hvor mye en elev kan være borte fra undervisningen og fortsatt kunne få vitnemål. Går man glipp av for mye undervisning kan ikke skolen godkjenne studiet. Når man snakker om fravær i videregående skole, snakker man om udokumentert fravær og gyldig fravær.

Fra og med August 2016 er grensen for udokumentert fravær i videregående skole satt til 10% i ett enkelt fag. Om man ved halvårsvurderingen har over 10% fravær i ett enkelt fag, vil man ikke motta vurdering i det faget. Om man neste halvår kommer seg under grensen for udokumentert fravær, og man totalt for skoleåret havner under 10% fravær, vil man fortsatt kunne få standpunktkarakter i faget. Det er viktig at du holder et øye med på fraværet ditt i løpet av året. I dag finnes det flere fine apper du kan laste ned på smarttelefonen din som hjelper deg å holde oversikten.

For enkelte elever er det bare ikke mulig å holde seg under 10%. Ofte grunnet alvorlig sykdom eller en vanskelig hjemmesituasjon. I tilfeller som dette kan rektor ved skolen velge å utvide grensen for udokumentert fravær til 15%. Rektor kan ikke under noen omstendigheter godta fravær på over 15%.

Gyldig fravær

Dokumentert gyldig fravær skal holdes utenfor fraværsgrensen på 10%.  Det er regler som må følges for hva som kan godkjennes som gyldig fravær. Det er ingen grense for antall gyldige fraværstimer man kan trekke fra, med unntak av religiøse høytider hvor grensen for fratrekk er 2 dager. Dokumentert godkjent fravær kan være for eksempel være helsegrunner, begravelse, dåp, bryllup, politisk arbeid, lovpålagt oppmøte, eller hjelpearbeid. Ønsker man fraværet godkjent må man kunne dokumentere det. I de fleste tilfeller er bekreftelse fra foreldre nok, men lovpålagt oppmøte, hjelpearbeid etc. må dokumenteres av et offentlig organ.

Det er rektor ved den enkelte skole som til slutt avgjør hva skolen godtar som dokumentasjon på fraværet. Det er alltid klokt å ta en kopi av dokumentasjonen slik at man selv har en oversikt, om det senere skulle bli en diskusjon rundt fraværet.

Det finnes også grunner til fravær som ikke krever dokumentasjon. Rektor ved skolen kan velge å ikke føre fravær på en elev dersom årsaken til fraværet er utenfor elevens kontroll, for eksempel stans i tog, buss eller flytrafikk.

Andre fraværsårsaker

Andre fraværsårsaker som ikke skal føres i fraværsregisteret er samtale med rådgiver, lærer eller rektor utenfor oppsatt undervisning, møte med kommunens PP tjeneste, arbeid i regi av elevrådet og organisert studiearbeid som er avklart med lærer eller rektor.

Regler for fravær som skal føres på vitnemålet er enkle. I utgangspunktet skal alt fravær føres på vitnemålet med unntak av 10 hele dager pr. skoleår som kan trekkes fra så fremst fraværet er dokumentert i.h.t. reglene vi har snakket om tidligere. Av de 10 hele dagene kan kun 2 av dem være grunnet religiøs høytid. Sykefravær må være dokumentert med legeerklæring om det skal godkjennes som fratrekk på vitnemålet. Elever med kroniske sykdommer kan under spesielle forhold søke om tillatelse til høyere fratrekk enn de 10 dagene lovverket tillater.

Alle elever bør være oppmerksom på at skolen kan nekte dem vitnemål selv om fraværsgrensen ikke er oversteget. Det kan grunnes i høyt fravær på obligatoriske prøver og framføringer, samt lite til ingen deltakelse i undervisning.

Privacy Policy