Gruppeoppgave? Du har fortsatt rett til individuell vurdering!

Gruppearbeid i norsk skole har alltid vært et tema som skaper diskusjon og setter sinnene i kok. Elsket av enkelte og hatet av andre. I de senere år har selv Sten Clod Poulsen, som var en av forkjemperne for nettopp gruppearbeid i undervisningen, gått tilbake på sine tidligere holdninger. Poulsens metoder for progressiv pedagogikk i undervisningen er i dag pensum for lærerstudenter over hele Skandinavia og metoden er i utbredt bruk også i norsk skole. Enkelte undersøkelser viser at gruppearbeid i skolen minsker mobbing og stress blant enkelte elevgrupper. Videre argumenterer undersøkelsene for at gruppearbeid er viktig i elevenes sosiale utvikling. De som er imot gruppearbeid og ønsker det fjernet fra norsk skole, i likhet med Danmark hvor gruppearbeid ble avskaffet i 2011, viser til at elever som blir presset til gruppearbeid, mister en viktig del av sin individuelle utdannelse og fratas muligheten for å stå opp for sine egne meninger.

Diskusjonen rundt gruppearbeid i norsk skole vil nok fortsette i mange år og en endelig avgjørelse rundt gruppearbeidets framtid ligger nok langt fram i tid. Elever i grunnskolen og ungdomsskolen kan i dag søke fritak for gruppearbeid på religiøst grunnlag. Utover det er det i dag ingen grunnlag for å søke fritak.

Gruppearbeid

Ved undervisning på videregående, høgskole og universitet, er det opp til den enkelte skolen å bestemme regler hva gjelder gruppearbeid. Fra elevens side kan gruppearbeid oppleves vanskelig da ens arbeid blir vurdert, ikke bare på grunnlag av eget arbeid, men også andre elevers arbeid. Dessverre er det slik at mange elever ikke yter sitt beste under gruppearbeid, eller grupper som settes sammen av lærere ikke tar hensyn til elevenes ulike bakgrunn og kunnskapsnivå. Dette kan ofte skape unødvendige gnissinger i elevgruppen og frata elever motivasjon.

For de elevene som føler at gruppearbeidet er årsaken til en dårlig karakter, finnes det klagemuligheter de kan benytte seg av. Ifølge opplæringsloven har enhver elev i norsk skole krav på individuell vurdering av sitt arbeid. Dette gjelder også arbeid utført i grupper. Loven tar for seg alle klassetrinn fra 1.klasse til fullført høyere utdanning. Krav på individuell vurdering gjelder også for lærlinger. Grunnlaget for hva eleven skal vurderes på skal klargjøres for elev og lærer i det skoleåret starter. Det er viktig at enhver elev setter seg inn inn i grunnlaget for vurdering ved skolestart. Formålet med vurdering er at eleven skal kunne bidra til egen læring og vite hvordan man ligger an i henhold til læreplan. Det skal også klargjøres for eleven hvordan eventuelt gruppearbeid skal vurderes og hva som forventes av den enkelte elev under gruppearbeid i regi av skolen.

Ikke alltid enkelt for en lærer

Det er ikke alltid enkelt for en lærer å vurdere en enkelt elevs innsats ved grupearbeid, fordi det endelige arbeidet som overleveres læreren ikke viser hva den enkelte elev har utført og tilført gruppearbeidet. For elever som ikke er positive til gruppearbeid, anbefales det å holde egne notater utenfor gruppearbeidet og foreslå en oppdeling av arbeidet slik at man enklere kan bevise hvem som har gjort hva under arbeidet. Om man føler at ikke alle elever i gruppen deltar med sitt beste arbeid, anbefales det at man kontakter lærer med en gang og gjør dem oppmerksom på situasjonen. Dersom man føler at karakteren som blir satt på gruppearbeidet ikke gjenspeiler egen innsats, må man kontakte lærer og be om en individuell vurdering. Det er her oppdeling av arbeidet og egne notater er utrolig viktig. Eleven har krav på at både gruppearbeidet og egeninnsats vurderes på nytt av en nøytral lærere som ikke kjenner elevene eller prosjektet, og at det settes en individuell karakter på arbeidet.

Privacy Policy