Hva er tilpasset opplæring?

Tilpasset opplæring står sentralt i norske skoler og alle elever har krav på tilpasset opplæring om behovet er der. På dette punktet er opplæringsloven klar. Opplæring skal tilpasses elevens evner og forutsetninger. Grunnprinsippene i tilpasset opplæring er inkludering, variasjon, erfaring, relevans, verdisetting, sammenheng og medvirkning.

Tilpasset opplæring gjelder alle elever i norsk skole, være det seg barn eller voksne. Loven om tilpasningen gjelder alle opplæringsinstitusjoner, også voksenopplæring og lærlingeplasser. Loven er til for at elever som kan finne vanlig undervisning vanskelig, grunnet helse eller mentale utfordringer, skal være sikret like muligheter til en god opplæringssituasjonen som alle dens medelever. Loven gjør det også klart hva som forventes av stat og fylkeskommune, og hvordan den enkelte kommune, skole eller lærlingeplass skal gå frem for å få den hjelpen deres elev har krav på.

Tilpasset opplæring skal dog ikke skje bare på individets premisser. Tilpassingen skal gjennomføres via variasjon og mangfold slik at det passer elevene i fellesskap. Tilpasset opplæring kan ikke tildeles elever som følger ordinær undervisning om det skulle vise seg at tilpasningen ikke gagner fellesskapet. I så tilfelle skal eleven tilbys spesialundervisning.

Kan ses i to perspektiv

Tilpasset undervisning kan ses i to perspektiv. En er individets behov og rettigheter, den andre er totalperspektivet. Når skolen og lærerne skal tilpasse undervisningen, må de tenke nøye på hvilken effekt endringene vil ha på de resterende elevene. Skolens evne til å balansere disse to polene, vil ikke bare redusere antall elever som mottar spesialundervisning, men vil også ta hensyn til elevens sosiale behov og utvikling.

Individperspektivet fokuserer bare på den enkelte elevs behov for opplæring. Man oppnår målet med god opplæring, men man risikerer at eleven opplever skoledagene som isolerte og mangelfulle. Gode undervisningsforhold for den enkelte elev er viktig, men skolen må ei heller glemme sitt ansvar hva gjelder sosialisering og miljø..

Vektlegger totalperspektivet

En tilpasset opplæring som vektlegger totalperspektivet tar utgangspunkt i det sosiale fellesskapet det forventes en elev skal ha ved skolegang. Ved å tilpasse opplæringen sammen med fellesskapet oppnår skolen en rekke positive situasjoner. Ikke bare føler elevene som trenger tilpasset opplæring seg som en del av miljøet, men skolens andre elever får en positiv opplæring i samfunnsetikette.

For at skolen og lærer skal kunne tilrettelegge undervisningen best mulig for den enkelte elev, er det viktig at de har inngående kunnskap om elevens behov. Sentrale punkter i tilretteleggingen er relasjon mellom elev og lærer, relasjon til andre elever, læringsmiljøet, ledelse i klassen, elevens forutsetninger, klare regler og konsekvenser, samt samarbeid mellom hjem og skole.

Verken skole eller elev bør forvente at en tilrettelagt plan vil passe alle ulike klasser eleven deltar i. For at den tilpassede opplæringen skal ha best mulig effekt, må begge parter være forberedt på hyppige endringer i skoledagen. Læreplanverket inneholder en rekke føringer for hvordan tilrettelagt opplæring bør gjennomføres.

Målet med tilrettelagt opplæring er å skape en skole der elevenes muligheter ikke skal være avhengig av deres bakgrunn. I enkelhet betyr det at skolen er pliktig å gi alle elever de samme mulighetene, uansett hva deres bakgrunn eller utfordringer måtte være. Tilpasset opplæring er vedtatt av Stortinget og nedfelt i lover og læreplaner.

Utfordringen ved tilrettelagt opplæring har alltid vært hvordan man fra et pedagogisk ståsted skal tyde hva som er relevant eller ikke, avhengig av undervisningssituasjonen. I 2014 fikk Hårstein og Werner i oppdrag fra undervisningsdepartementet å gjennomgå all lovgiving angående tilrettelagt opplæring. De skulle tydeliggjøre de prinsipielle reglene og verdiene, før de sammenfatte dem i en enkel manual. Hensikten var å gjøre det enklere for både eleven og undervisningsenheten å legge til rette for opplæringen. Manualen er i dag tilgjengelig for nedlasting fra undervisningsdepartementets nettsider.

Privacy Policy