Hvilke rettigheter har du som skoleelev på VGS?

Som elev ved en videregående skole i Norge har du en hel del rettigheter. Det finnes flere lover som regulerer videregående utdanning i Norge, men de to viktigste er opplæringsloven og forvaltningsloven. Om man ikke skulle finne svar på det man ønsker i disse lovene kan man leter videre i opplæringsloven og læreplanverket.

Den kanskje viktigste rettigheten du har som elev, er at videregående skoler i Norge er gratis. Dette betyr at alt av materiell og bøker du måtte trenge skal dekkes av skolen eller den Norske Lånekassen. Skolen du går på er pliktig til å sørge for at du har tilgang på alt av digitalt og trykt undervisningsmateriell. Skolen er ikke pliktig å levere deg alt materiell på papir. Det holder at de stiller PC og printer til elevens disposisjon.

Behov for spesialundervisning


Har eleven behov for spesialundervisning eller annen tilrettelegging av undervisningslokalene, er skolen pliktig til å ta kontakt med stat og eller fylkeskommune, da det økonomiske ansvaret for slik tilpasning ikke ligger på skolen.

Om du velger å ta videregående skole i Norge har du krav på støtte fra lånekassen. Støtten utbetales som lån og/eller stipend. Stipendet skal minimum dekke de økonomiske kostnadene eleven har til utstyr og undervisningsmateriell som ikke dekkes av skolen. Størrelse på lån og stipend varier ut fra utdanningsprogram, skolens beliggenhet i forhold til elevens hjem og foreldres inntekt.

Alle elever i videregående undervisning har krav på tilskudd til transport til og fra skole om de er bosatt mer enn 4 km fra skolen. Kostnadene av skoletransport skal dekkes av den enkelte kommune. Kommunen må enten sørge for busskort til halv pris av vanlig voksenbillett, eller legge til rette for annen transport om det ikke er mulig for eleven å benytte offentlig transport.

Krav på bærbar PC

Elever har i dag krav på bærbar PC fra skolen, men skole er i sin fulle rett å kreve en egenandel fra den enkelte elev. Dog skal ikke egenandel overstige den støtte eleven mottar fra lånekassen som er øremerket PC. Ved endt utdannelse har eleven krav på å beholde PC. Om eleven slutter innen endt utdanning, kan skolen kreve økonomisk kompensasjon, i størrelsesorden 3 ganger egenandel.

Et godt miljø er en avgjørende faktor for at elever skal lykkes i sin utdanning. Det er skolen sin oppgave å sørge for at både det fysiske og psykososiale miljøet på skolen er optimalt for læring.

Det fysiske skolemiljøet omhandler alt du kan se og ta på, for eksempel lys, møbler, lyd, renhold m.m. Dette betyr ikke at elevene kan kreve at alle skoler skal være nyopppussede hvert år, eller at interiøret skal være av de siste designtrender.

Med psykososialt miljø mener vi forholdet du har til menneskene rundt deg, både elever, lærere og andre ansatte ved skolen. Alle elever i Norge har krav på en trygg skoledag uten mobbing og krenkelser. Skolen er elevens arbeidsplass og elever har krav på å være delaktig i planlegging av skolens miljø og forbedringer. Lovverket som skal beskytte elevene i Norsk skole tar for seg alle forhold som kan ha innvirkning på elevenes hverdag og undervisning. I de ulike lovverkene er det blant annet stadfestet hva temperaturen i klasserommet skal være, hvor mye plass hver elev har krav på i klasserommet, renhold av skolen, reklame elevene kan utsettes for, luftkvalitet, hva kan elevene forvente av stoler og pulter, med mer.

Alle skoler i Norge er pliktig til å ha alt av lovverk som omhandler undervisning tilgjengelig for elevene. Er du ikke fornøyd med forholdene på din skole kan du levere en skriftlig klage til ledelsen og be om fritak fra undervisning mens du utformer en formell klage. Du kan da kreve tilgang til alle lovverk og skolen må også se til at du har en egnet arbeidsplass. Skolen kan dog sette begrensning på antall timer med fritak fra undervisning.

Privacy Policy