Mobbing: Hva defineres som mobbing, og hvilke rettigheter har du?

Alle som går på skole i Norge har krav på en godt skolemiljø hvor de ikke opplever mobbing eller andre krenkelser. Det er skolens ledelse, med rektor som øverste leder, som har ansvaret for å tilby sine elever et trygt og mobbefritt miljø. Mobbing er noe av det verste en elev kan oppleve på skolen. Det er skrevet en rekke rapporter de siste årene som viser direkte sammenheng mellom mobbing og dårlige karakterer. Opplæringsloven tar i klartekst for seg hva en elev kan forvente av skolen og miljøet rundt. Enhver form for mobbing og/eller trakassering er ulovlig og det er skolens ansvar å se til at hendelser som dette slås hardt ned på. Skolen er videre lovpålagt å jobbe systematisk med forbedring av skolemiljøet og elevers trivsel. Alle elever har krav på et inne- og utemiljø som er trygt, stimulerer til læring og fremmer helse og trivsel.

Mobbing kan defineres på mange måter, men når man snakker mobbing i skolen, definerer Utdanningsdirektoratet mobbing som gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelighet med å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing. Adferden må finne sted 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere for å defineres som mobbing.

Skolen har det endelige ansvaret

Skolen har det endelige ansvaret for hva elever utsettes for på skolen. Skolen er pliktig å gripe inn om en elev opplever mobbing eller andre krenkelser. Dersom skolen blir gjort oppmerksom på at en elev ikke har det bra, skal de gjøre sitt ytterste for å undersøke situasjonen og iverksette de nødvendige tiltak for å sikre eleven er trygt læringsmiljø. Skolen er ansvarlig for all aktivitet på skolens eiendom som skjer i regi av skolen. Dette omfatter også SFO, aktivitetstilbud, skoletur og skoleveien. Skolen kan også holdes ansvarlig om mobbingen finner sted etter skoletid dersom det kan relateres til hendelser som oppsto i skoletiden.

Når skolen skal vurdere om en hendelse er å anse som mobbing eller ikke, skal de alltid legge elevens subjektive opplevelse til grunn. Hva skolen eller de ansatte måtte mene en elev burde tåle skal under ingen omstendighet vektlegges. Det er også totalt uinteressant om skolen mener elevens egen oppførsel er grunn i hendelsen. Hva enn årsaken til hendelsen er, og uansett om elevens egen oppførsel var en medvirkende årsak, er det skolens plikt å iverksette tiltak.

Sikre at mobbingen opphører

Dersom en elev som opplever mobbing føler at skolen ikke iverksetter de nødvendige tiltakene for å sikre at mobbingen opphører, bør eleven ved hjelp av sine foreldre eller pårørende ta saken videre til barneombudet eller fylkesmannen direkte. Det er fylkesmannen som er riktig klageorgan i saker der skolen ikke oppfyller sitt ansvar overfor eleven. Selv om barnevernet ikke har noen mandat overfor skolen, kan det være lurt å kontakte dem ved alvorlige problemer på skolen. Barnevernet kan være behjelpelig med utarbeidelse av en formell klage til skole og fylkesmannen, samt hjelpe eleven med samtaler og støtte.

For skoler som over lengre tid sliter med dårlig miljø og utbredt mobbing kan Olweusprogrammet være et godt verktøy. Programmet er utviklet av Utdanningsdirektoratet og ment som hjelp til skoler med spesielt store problemer. Olweusprogrammet har tiltak mot mobbing på skole-, gruppe-, og individnivå. Programmet kan benyttes både på barne- og ungdomstrinnet. Programmet løper over en periode på 18 måneder og involverer alle ansatte og elever ved skolen. Utdanningsdirektoratet har også utviklet en egen veileder for hvordan mobbing bør håndteres på skolen. Veilederen inneholder også tips og råd til hvordan lærere og skolens ansatte kan øve på konflikthåndtering direkte relatert til mobbing.

Privacy Policy