Slik får du fritak fra vurdering med karakter

Diskusjonen rundt karakterer i norsk skole har vært pågående i mange år. Mange mener karakterer bør fjernes helt. Tanken er at eleven skal kunne fokusere på undervisningen og ha som målsetting å bestå studiet. Hvilken karakter man til slutt ender opp med bør ikke hindre dem i videre utdannelse eller jobbsituasjon. Så langt har man ikke kommet til noen videre enighet på dette feltet og pr. i dag er finnes det bare noen få unntak for fritak fra karakterer.

Elever som har individuell opplæringsplan (IOP) kan i samråd med skolen og sine foreldre søke fritak fra karakterer i grunnskolen. Individuell opplæringsplan (IOP) er et relativt nytt fenomen i skoleverket. De første, og mer omfattende, prosjektene som er knyttet til IOP kom på slutten av 1990-tallet. Hensikten med individuell opplæringsplan (IOP) er å sikre et tilpasset og likeverdig opplæringstilbud for elever med spesialundervisning, og bidra til å ivareta kvaliteten på spesialundervisningen. Skolen kan gå inn for karakterfritak for eleven, eller foreldre kan selv bestemme fritak. Om det er ønsket kan eleven få karakter i bare enkelte fag.

Fritak fra karakterer

Det er viktig å understreke at fritak fra karakterer ved bruk av IOP bare gjelder i grunnskolen. Når eleven kommer over i videregående skole skal det gis karakter i alle fag, selv om eleven har hatt IOP i faget. Begrunnelsen for dette vedtaket er at eleven bruker vitnemål fra videregående skole i opptak til høyere utdanning. Selv om eleven har mottatt IOP-undervisning, skal det ikke gis konkurransefordeler i opptak til høyere utdanning.
Andre elever som kan søke om fritak fra karakterer er barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn og som nylig er ankommet Norge. Minoritetsspråklige elever kan oppnå fritak de første 6 månedene de går på grunnskole i Norge. Eleven vil ikke automatisk bli gitt fritak fra karakterer de første 6 månedene, men skolen har plikt til å informere både foreldre og eleven selv om muligheten for fritak. Videre kan elever som har vedtak om særskilt språkopplæring motta fritak i en periode på opptil 1 skoleår, så fremst de har mottatt opplæring i en såkalt innføringsklasse.

Elever i videregående skole som har vedtak om særskilt språkopplæring kan fritas fra karakter de første 6 månedene på skolen, så fremst det er skoleårets første 6 måneder. Fritak kan ikke gis for de siste 6 månedene da alle elever skal tildeles standpunktkarakter.
Det er i alle tilfeller den enkelte kommune, som eier av skolen, som har ansvaret for å informere elever og foreldre eller foresatte om hvilke regler for fritak som gjelder deres barn.

Karaktersetting i norsk sidemål

Karaktersetting i norsk sidemål har vært diskutert i mange år og det kan virke som man jobber seg mot et fritak for alle elever. Dog er man ikke der riktig ennå. Fritak fra karakter i sidemål kan i dag kun gis to elevgrupper. Den ene er elever i ungdomsskole og videregående som tidligere har mottatt særskilt språkopplæring. Grunnlaget for dette er at elever som har mottatt særskilt språkopplæring, i følge opplæringsloven, ikke skal sitte eksamen i sidemål. Eleven kan dog ikke fritas fra den muntlige delen av faget.

Den andre gruppen som kan søke fritak fra karakter i sidemål er privatister. Det må da begrunnes og dokumenteres meget godt hvorfor man søker fritak. Grunnlag for fritak kan være sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, eleven har deltatt på barne- og ungdomsskole utenfor Norges grenser, eller at eleven kan dokumentere hvorfor de har vanskeligheter med å bestå begge målformene. Erklæring fra lege er ikke å anse som dokumentasjon nok.  Fra og med August 2015 er det også åpnet for at elever som har mottatt undervisning på internasjonal skole i henhold til norsk læreplan skal gis fritak fra karakter i sidemål.

Privacy Policy